-Правни консултации.
-Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци.
-Регистрация преобразуване и прекратяване на фондации и сдружения с нестопанска цел.
-Сделки с търговски предприятия.
-Изготвяне на договори.
-Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
-Цялостно фирмено правно обслужване..
-Консултации по банкови сделки.
-Процесуално представителство и защита по граждански, търговски дела и съдебно-изпълнителни производства.
-Консултации по семейно правни и наследствено правни въпроси.
-Процесуално представителство при разводи и дела за издръжка.
-Съдебни и доброволни делби.
-Процесуално представителство при дела от трудовоправен характер.
-Представителство пред държавни и общински органи и администрации.
-Обжалване на административни актове.
-Консултации по вещноправни въпроси и съдействие при сделки с недвижими имоти.
-Сътрудничество за получаване на лицензии и категоризации от всякакъв тип.
-Сътрудничество при производства за получаване на патенти, търговски марки и географски означения.
-Съдействие при нотариални производства.

Адвокат - Симеон Павлов

Адвокатска колегия - Благоевград
--------------------
Created by Law llc